Gwałt a prawo do życia – dziecka

Fundacja Pro – Prawo do Życia złożyła w Sejmie nowy projekt ustawy aborcyjnej zmieniający obecnie obowiązujące przepisy (dopuszczające możliwość mordowania dzieci w łonie matki). Nowa ustawa o nazwie: „o powszechnej ochronie życia ludzkiego i wychowaniu do życia w rodzinie” zakłada między innymi zakaz uśmiercania dzieci nienarodzonych (także tych chorych czy powołanych na świat w wyniku przestępstwa – gwałtu) oraz surowe kary za nieprzestrzeganie przepisów. Premier Beata Szydło poparła projekt i zapowiedziała, że Rząd może w najbliższym czasie zająć się zmianą prawa w tym zakresie. Ciekawie zapowiada się dyskusja wokół zaostrzania przepisów o ochronie życia. Wiadomo też, które środowiska będą protestować.

Żydowska gazeta dla Polaków na swoich łamach tradycyjnie „miałczy” o średniowieczu i opowiada o tym jak to stajemy się bardziej radykalni niż Iran i tego typu sprawy. Przypomnijmy: środowiska lewicowe, które są przeciw karze śmierci dla morderców i innych degeneratów, nie mają oporów by uśmiercać niewinne dzieci. Tylko dlatego, że są chore lub zostały spłodzone w wyniku gwałtu. 

Ciąża w wyniku gwałtu

Kolejną przesłanką do przerwania ciąży jest obecnie „uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego”. Ten przypadek również usunięto z nowej ustawy. Twórcy stwierdzają bowiem, że „nie istnieje prawo do nieurodzenia dziecka”.

Ustawodawca zauważa wprawdzie, że gwałt to „zachowanie przestępne i karygodne”, ale jednocześnie stwierdza, że dziecko „nie ponosi winy za czyn, który jego ojciec wyrządził jego matce”. (źródło: portal Gazeta.pl)

Czy redaktorzy z Czerskiej uważają, że to dziecko powinno odpowiadać za czyn popełniony przez ojca? Być może warto iść tym tropem i zaproponować by brat mógł odpowiadać za czyny brata (kata Polaków)? Co na to sam redaktor Michnik i odpowiedzialność za czyny brata Stefana Michnika?

Być może warto wziąć pod uwagę chęć karania śmiercią jaki wykazuje w tej sprawie pogańska lewica i zaproponować by zamiast dziecka uśmiercać sprawcę gwałtu?

Pełna treść projektu ustawy:

USTAWA z dnia ……………………………….. 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Art. 1. W ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.

1 ) wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o powszechnej ochronie życia ludzkiego i wychowaniu do życia w rodzinie”;

2) preambuła otrzymuje brzmienie: „Uznając, że wyrażona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasada prawnej ochrony życia każdego człowieka nierozerwalnie związana jest z przynależną każdemu, niezależnie od etapu jego rozwoju, przyrodzoną i niezbywalną godnością człowieka, stanowi się, co następuje:”;

3) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Każdy człowiek ma przyrodzone prawo do życia od chwili poczęcia, to jest połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej. Życie i zdrowie dziecka od jego poczęcia pozostają pod ochroną prawa.”;

4) w art. 2: a. ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) opiekę medyczną nad kobietą w ciąży oraz dzieckiem poczętym,”; b. ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są zobowiązane zapewnić pomoc materialną i opiekę dla rodzin wychowujących dzieci dotknięte ciężkim upośledzeniem albo chorobą zagrażającą ich życiu, jak również matkom oraz ich dzieciom, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że do poczęcia doszło w wyniku czynu zabronionego.”;

5) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do programów nauczania szkolnego wprowadza się wychowanie do życia w rodzinie obejmujące wiedzę o zasadach odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz wartości rodziny i ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nauczanie w tym zakresie musi respektować normy moralne rodziców i wrażliwość uczniów. Udział w zajęciach wymaga pisemnej zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów.”;

6) uchyla się art. 4a; 7) uchyla się art. 4b; 8) uchyla się art. 4c. Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.2 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 115 po § 23 dodaje się § 24 w brzmieniu: „§ 24. Dzieckiem poczętym jest człowiek w prenatalnym okresie rozwoju, od chwili połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej.”;

2) art. 152 otrzymuje brzmienie: „Art. 152. § 1. Kto powoduje śmierć dziecka poczętego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Odpowiada w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo czynu określonego w § 1 także ten, kto udziela pomocy w jego popełnieniu lub do jego popełnienia nakłania. § 4. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1 i § 2, lekarz, jeżeli śmierć dziecka poczętego jest następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia matki dziecka poczętego. § 5. Jeżeli sprawcą czynu określonego w § 1 jest matka dziecka poczętego, sąd może zastosować wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. § 6. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego w § 2.”;

3) art. 153 otrzymuje brzmienie: „Art. 153. Kto stosując przemoc wobec matki dziecka poczętego powoduje śmierć dziecka poczętego lub przemocą, groźbą bezprawną albo podstępem doprowadza matkę dziecka poczętego do pozbawienia życia tego dziecka, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”.

4) art. 154 otrzymuje brzmienie: „Art. 154. § 1. Jeżeli następstwem czynu, o którym mowa w art. 152 § 1, jest śmierć matki dziecka poczętego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 153 jest śmierć matki dziecka poczętego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”;

5) art. 157a otrzymuje brzmienie: „Art. 157a. § 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1 i § 2 lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu matki dziecka poczętego albo dziecka poczętego. § 4. Jeżeli sprawcą czynu określonego w § 1 jest matka dziecka poczętego, sąd może zastosować wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. § 5. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego w § 2.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.

Czekamy na Twoją opinię

Podobne artykuły

Dodaj komentarz